Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με τρεις τρόπους ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης αδείας του αυτοκινήτου.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας πριν από τον Νοέμβριο του 2010 και ο υπολογισμός των τελών γίνεται βάσει του κυβισμού τους. Τα αυτοκίνητα αυτά πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Κυβικά εκατοστά Ταξινόμηση ως το 2.000 Ταξινόμηση από 2001 ως 2005 Ταξινόμηση από 2006 ως 30/10/2010
έως 300 22 22 22
301-785 55 55 55
786-1.071 120 120 120
1.072-1.357 135 135 135
1.358-1.548 225 240 255
1.549-1.738 250 265 280
1.739-1.928 280 300 320
1.929-2.357 615 630 690
2.358-3.000 820 840 920
3.001-4.000 1.025 1.050 1.150
άνω των 4.000 1.230 1.260 1.380

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα αυτοκίνητα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας από τον Νοέμβριο του 2010 εώς και 31/21/2020 και τα τέλη κυκλοφορίας τους υπολογίζονται βάσει γραμμαρίων CO2 ανά χιλιόμετρο. Τα αυτοκίνητα αυτά πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο

Τέλη σε € ανά γραμμάριο CO2

0-90

0

91-100

0,90

101-120

0,98

121-140

1,20

141-160

1,85

161-180

2,45

181-200

2,78

201-250

3,05

Άνω των 251

3,72

Τέλος στην τρίτη κατηγορία είναι αυτοκίνητα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας από 1/1/2021 και μετά. Τα τέλη κυκλοφορίας τους υπολογίζονται βάσει γραμμαρίων CO2 ανά χιλιόμετρο όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετροΤέλη σε € ανά γραμμάριο CO2
0-1220
123-1390,64
140-1660,70
167-2080,85
209-2241,87
225-2402,20
241-2602,50
261-2802,70
Άνω των 2812,82

Τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που εισάγουμε από το εξωτερικό πρέπει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του την επομένη της έκδοσης των ελληνικών τελών κυκλοφορίας. Η μη καταβολή της την επομένη έχει ως αποτέλεσμα να διπλασιαστούν καθώς γίνονται εκπρόθεσμα. Η πληρωμή τους μπορεί να γίνει διαδικτυακά μέσω του https://www.aade.gr/mycar ακόμα και χωρίς κωδικούς taxis μόνο με τον ΑΦΜ και του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Πνευματικά δικαιώματα © 2020, 2021, 2022 Χρήστου Θεόδωρος